Zorg op school

In onze brede zorgaanpak op school spelen zowel preventie als remediëring een belangrijke rol. De nadruk in ons zorgbeleid ligt evenwel op preventie. Door te focussen op de preventieve basiszorg in de klas, vermijden we dat problemen ontstaan of leren we alleszins heel snel problemen detecteren. 

Onze kernopdracht is kwalitatief onderwijs verzorgen voor alle leerlingen. Het is onze taak er zorg voor te dragen dat de leerlingen op het einde van de basisschool de leerplandoelen beheersen.

Leerlingen kunnen nogal eens verschillen. Goed onderwijs houdt in dat leraren leren omgaan met die verschillen en hun onderwijsproces daarop afstemmen (=differentiëren).

De klasleerkrachten dragen in eerste instantie de zorg voor hun leerlingen. Zij worden hierin ondersteund door het zorgteam. 

De zorgcoördinatoren optimaliseren het zorgbeleid in onze school; ze organiseren de zorg zo dat ze voor iedereen beschikbaar is. De zorgcoördinatoren werken op 3 niveaus die met elkaar verbonden zijn: school-, leerkracht- en leerlingniveau. 

Wij werken ook nauw samen met CLB 9 Mechelen, NOA (ondersteuningsnetwerk) en externe instanties zoals logopedisten, kinesisten, kinderpsychologen, …